Sankt Hallvards Ordens Høytidsdag 15. mai 2017 

st-hallvard-painting

Ikon av St. Hallvard laget av Fr. Dobromir Dimitrov – bildet benyttes iht. avtale med kunstneren.

ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW

St. Hallvard er vår Ordens og Oslo`s  skytshelgen. Vi gratulerer derfor Oslo by med dagen og våre medlemmer med Ordenens høytidsdag som vil bli feiret i Bragernes Kirke 20. mai kl. 18.30 i år.

Sankt Hallvard en Ortodokse skytshelgen

St. Hallvard er en svært viktig helgen, han er vår Ordens skytshelgen samt at han er Oslo by sin skytshelgen og pryder derfor Oslo byvåpen.

St. Hallvard er ikke bare en helgen fra middelalderen og en katolsk helgen. Han er til og med en ortodoks helgen. Frem til år 1054 var ikke kirken i Europa delt. St. Hallvard er en gammel helgen og er derfor helgen også for de ortodokse kristen i Norge.

Sagnet om St. Hallvard

St. Hallvard er vår Ordens og Oslos skytshelgen men han kom ikke fra Oslo men fra gården Huasby i Lier. Hans merkedag 15. mai feires derfor også i Lier. I følge historien levde Hallvard Vebjørnsson fra 1020 til 1043. Han vokste opp hos rike kristne foreldre på en storgård. Faren hans var en dyktig handelsmann og moren var en frende av Olav den Hellige. Hallvard gikk for å være en vakker, snill og rettferdig ung mann. Han reiste ofte sammen med sin far til Østersjøen for å handle.

En dag Hallvard skulle over Drammensfjorden med båten sin, hørte han hyl og gråt bak seg. En fattig og høygravid trellkvinne kom løpende for livet med tre menn etter seg. Konen tryglet Hallvard om å ta henne med over fjorden.

Kvinnen ble beskyldt for et innbrudd, hun bedyret sin uskyld og ba for seg. Treller hadde på den tiden dårlig rettsvern, så kvinnen var i stor fare. På grunn av sin høye stand skulle Hallvard etter skikken ikke ha brydd seg om denne trellkvinnen. Imidlertid rakte den snille og rettskafne Hallvard kvinnen hånden og hjalp henne om bord i båten. Hallvard grep årene og rodde for begges liv. Forfølgene fant raskt en båt og satte etter mens de ropte til Hallvard at han skulle gi opp kvinnen og overlate henne til dem. De kunne ikke fatte at han risikerte sitt liv og sitt omdømme for en kvinne av laveste byrd. Hallvard nektet iherdig og forsvarte den uskyldige kvinnen. En av forfølgerne grep buen sin og skjøt en dødbringende pil rett i halsen til Hallvard. De tre mennene som nå var mordere, slo i hjel kvinnen og begravde henne i fjæra. Hallvards lik ble bundet fast til en møllestein og ble senket midt i fjorden.

Det var viktig for gjerningsmennene å skjule forbrytelsen.

Det ble lett høyt og lavt etter Hallvard og folk i sognet som hadde funnet båten tom soknet etter Hallvard med vidjekvister. De fant ingen ting, men undret seg stort over at kvistene de brukte ikke visnet, men tvert imot begynte å blomstre.

Etter en stund fløt liket av Hallvard opp til tross for at det fortsatt var festet til møllesteinen. Dette var kraftige tegn på at noe svært spesielt hadde skjedd og sannheten om Hallvards død ble etter hvert kjent.

Hallvard ble gravlagt på gården Husaby og folk som besøkte graven opplevde uvanlige ting. Syke som kom til graven ble helbredet. Folk skjønte at Hallvard var en hellig mann.

St. Hallvard er en æret helgen

St. Hallvard er en av få norske helgener som har overlevd og fortsatt æres. I katolsk tid ble Oslo Domkirke viet til St. Hallvard, det samme ble mange andre kirker. Oslos byvåpen har bilde av St. Hallvard og han pryder også Oslodrakten. Oslo kommune holder fortsatt Hallvard i ære, han pryder brevpapir, det offisielle serviset som brukes ved store anledninger og kommunes biler.

Hallvard var skytshelgen for hele Østlandet og Oslo spesielt han ble også æret i Vest-Sverige og på Island. Hallvard ble en viktig lokal Skandinavisk helgen. I Vestfold var det et en kilde som ble oppkalt etter Hallvard og ved denne ble det reist en Hallvardskirke allerede på 1100-tallet. Det fantes Hallvardskirker flere steder i Norge og Sverige. Etter hvert ble Hallvards levninger gravd opp og flyttet til Oslo.

Sankt Hallvards Ordenens fortjenstmedalje

Sankt Hallvards Ordenens fortjenstmedalje er en påskjønnelse gitt til personer som på en særskilt måte har bidratt til – gjennom ord og handling – å verne om menneskelivet, og særskilt beskytte syke og svake, undertrykte og forfulgte mennesker.

Personer som mottar fortjenstmedaljen og tildeles Sankt Hallvards Ordenens Æres ridderkors blir ikke medlem av Ordenen. Dette er en æres utnevning.

Fortjenstmedaljen kan ikke kjøpes eller bestilles på noen som helst måte. Den kan kun tildeles etter anbefaling fra en tredje part.

Alle som har mottatt Ordenens Æres ridderkors tituleres Æres riddere av Sankt Hallvards Ordenen

 Æres ridder medaljen blir utdelt den 20. mai 2017 til:

–          Frank Jakobsen

–          Stein Unneberg

–          Marilena Aker

Alle tre tildeles æres ridder medaljen for sin innsats for sine medmennesker og sin neste.

st-hallvard-painting

Icon of St. Hallvard made by Fr. Dobromir Dimitrov. His Icon is used with agreement with Fr. Dobromir Dimitrov

15th May 2017 – Day in memory of St. Hallvard, Oslo’s and our Orders Patron Saint

St. Hallvard is both Oslo City and our Order’s Patron Saint. We therefore congratulate Oslo City with the day and our members with the Order’s Holiday Day, which will be celebrated in Bragernes Kirke inn Drammen on 20th May at 18.30 this year.

Sankt Hallvard an Orthodox Patron Saint

St. Hallvard is a very important Saint, he is our Order’s Patron Saint, and that he is the Oslo city’s Patron Saint and therefore adorns in the Oslo City coat of arms

St. Hallvard is not just a medieval Saint and a Catholic Saint. He is even an orthodox Saint. Until the year 1054, the church in Europe was not divided. St. Hallvard is an old Saint and is therefore the Saint also for the Orthodox Christians in Norway.

The Story of St. Hallvard

St. Hallvard is our Order- and Oslo`s Patron Saint, but he did not come from Oslo but from the Huasby farm in Lier. His anniversary on May 15 is therefore also celebrated in Lier. According to the story, Hallvard Vebjørnsson lived from 1020 to 1043. He grew up with rich Christian parents in a farmhouse. His father was a skilled trader and his mother was a fringe of Olav the Holy. Hallvard went to be a beautiful, kind and fair young man. He often travelled with his father to the Baltic Sea to trade.

The Order of St. Hallvard is named after the Saint Hallvard from Lier in Buskerud, Norway, just outside Drammen. St. Hallvard is a Norwegian Saint. The Hallvard legend is preserved in both Latin liturgical writings and in fragments of an Icelandic-Norwegian saga. Hallvard was claimed parts of the handover son of the farmer Vebjørn at Huseby in Lier, Norway and Torny, sister or niece to Asta, St. Olaf’s mother. About his martyrdom is said that he sought to protect a pregnant woman against the assault, but was killed by a pileskudd when he took her in his boat on Drammensfjorden. His body was buried at sea with a stone around his neck, but was found floating shortly after with stone around his neck. He was first buried in Lier, but then episcopal church in Oslo (St. Hallvard’s Cathedral) was inaugurated, probably in 1120 years got Hallvards-relics space on the high altar there.

Sankt Hallvards the Order of Merit:

Is a recognition granted to persons who in a special way have helped – through word and action – to protect human life and special protection of the sick, weak, the oppressed and persecuted people.

People who receive the merit medal and awarded the Sankt Hallvards Order’s Honorary Knight Cross is not a member of the Order. This is an honorary appointment.

The honorary appointment may not be bought or ordered in any way. It can only be awarded on the recommendation from a third party.

Anyone who has received the Orders Knight Cross of Honour is Honorary Knights of the Order of St. Hallvard.

Honorary Knight Medal will be awarded 20th May to:

– Frank Jakobsen

– Stein Unneberg

– Marilena Aker

All three are honoured knights medal for their efforts for their fellow men and their neighbour.

Share This: