Medlemskap av Sankt Hallvards Ordenen  (Information in English follows)

st-hallvard-painting

Ikon av St.Hallvard laget av Fr. Dobromir Dimitrov og publiseres iht avtale med kunsteren.

Medlemskap kan kun oppnås gjennom anbefaling av eksisterende medlemmer og skjer via invitasjon. En invitasjon skjer på det grunnlag at vedkommende allerede har vist en forpliktelse til den kristne tro og til omsorg for sine medmennesker, svake, undertrykte og forfulgte mennesker.

Det forventes at den som ønsker å bli tatt opp i Sankt Hallvards Orden forplikter seg på – gjennom ord og handling – å verne om menneskelivet, og særskilt beskytte svake, undertrykte og forfulgte mennesker, slik Sankt Hallvard gjorde det.

De grunnleggende kvalifikasjoner for medlemskap er:

 •  formelt døpt inn i et kristent trossamfunn;
 • godt omdømme og god karakter;
 • lover å fortsette sitt humanitære og veldedige arbeid med omsorg for svake, undertrykte og forfulgte mennesker, i samspill med sine brødre og søstre i Sankt Hallvard.
 • personlig kjent i minst to år med minst to nåværende medlemmer som går god for ens omdømme og karakter.
 • Årskontigent for 2019 er 850 kr. 500 av dette går til Kari Senteret i Eqypt

For ytterligere informasjon ta kontakt med ordens kanselliet pr epost: post@st-hallvard.org

Potensielle medlemmer benevnes som resipienter

Ordenen er oppkalt etter den Norske helgenen Sankt Hallvard fra Lier, i Buskerud,  og er inndelt i fire grader: kan kun oppnås gjennom anbefaling av eksisterende medlemmer og via kontakt med ordenens kanselli.

Ordenen inndeles i fire grader

 • Storkors
 • Kommandør med stjerne
 • Kommandør
 • Ridder av 1. klasse

For prester og biskoper:

 • Canonicus Superior
 • Canonicus
 • Canonicus Inferior
 • Kapellan

For øvrige vigslede:

 • Protodiaconus
 • Diaconus
 • Hypodiakon
 • Akolytt

Sankt Hallvards Ordens øverste leder tituleres Stormester og innehar også et kjede som er Sankt Hallvards Ordens høyeste grad.

Utforming
Ordensstegnet er et malteserkors, i midten finnes en et bilde av Sankt Hallvard

st_-hallvards-orden-kors

Hvordan Ordenstegnet skal bæres

Ridderkors bæres på venstre side av brystet og kommandørkors i bånd om halsen, mens storkorset bæres i et bredt skulderbånd på skrå over høyre skulder. Kvinner bærer ridderkors og kommandørkors i sløyfe av ridderkorsbåndet på venstre side av brystet.

Ordenstegnet er ordenens eiendom og skal returneres ordensskanselliet ved forfremmelse eller ved død.

ENGLISH VERSION:

Membership of The Order of St. Hallvard

st-hallvard-painting

Icon of St. Hallvard made by Fr. Dobromir Dimitrov and is published in agreement with the artist.

Memberships can only be achieved through the recommendation of existing members and happens by invitation. An invitation happening on the ground that he/she has already shown a commitment to the Christian faith and to care for their fellow man, weak, oppressed and persecuted people.

It is expected that the person seeking admission to the Order of St. Hallvard  has a pure heart in themselves and that their commitment is made to stand up for life, the weak and the oppressed in society. In both word and deed as a knight/dame of the Order of St. Hallvard.

The basic qualifications for membership are:

 • Formally baptized into a Christian denomination;
 • Good reputation and good character;
 • Promises to continue its humanitarian and charitable work of caring for the weak, the oppressed and persecuted people, interacting with their brothers and sisters in the Order;
 • Personally acquainted at least two years with at least two current members vouching for one’s reputation and character.

For further information please contact the Order by email: post@st-hallvard.org

Potential members designated as recipients

The Order is named after the Norwegian St. Hallvard from Lier, Buskerud, Norway  and is divided into four levels:

    • Knight / Dame Grand Cross of the First Class (GCSH / DCSH)
    • Knight / Dame Commander with Star (KC*SH / DC*SH)
    • Knight / Dame Commander (KCSH / DCSH)
    • Knight / Dame (KSH / DSH)

For priests and bishops:

 • Canonicus Superior
 • Canonicus
 • Canonicus Inferior
 • Chaplain
Other consecrated positions:
 • Protodiaconus
 • Diaconus
 • Hypodiakon
 • Acolytes

The head of The Order of St. Hallvard is titled, Grandmaster and also holds a chain called Grand Collar, and is the St. Hallvards Fellowships highest degree.

Design:
The Order of St. Hallvards regalia is a Maltese cross, in the middle is a an image of St. Hallvard.

st_-hallvards-orden-kors

How the Order of St. Hallvards regalia shall be borne:
The Knight Cross shall be worn on the left side of the breast and Commander’s Cross of ribbon around the neck, while the large cross carried in a wide shoulder straps diagonally over the right shoulder. Women wear the Knight’s Cross and Commander’s Cross in loop of knight cruciate ligament in the left side of the breast.

The Order of St. Hallvards regalia is the property of the Order and shall be returned to the Orders Chancellery by promotion or by death.

Share This: