cropped-StH-Ny.jpg

(English version follows)

Sankt Hallvards Ordens våpenskjold består av to løver rundt selve våpenskjoldet som er merket med fire kvadranter, annen hver svarte og hvit som representerer lyset og mørke i verden. Skjoldet inneholder også ett Malteser kors som er dekorert med en laubær krans og midten av lauber kransen er Sankt Hallvard tegnet inn. På toppen av våpenskjoldet er en konge krone.

Løvene er brukt som symbol, dekorasjon og kjennetegn og er beskrevet flere steder i Bibelen og ses i bildende kunst for blant annet guddom. I Bibelen nevnes flere ganger løven som symbol for styrke. Løvene som symbol står for Jesus og de gode makter.

En krone er ofte brukt som symboler på religiøs status eller ærbødighet, ved guddommelighet. I nordisk heraldikk skilles det mellom tre ulike kroner under fyrsterang –grevekrone, friherrekrone og en krone for adelige uten tittel. En rangkrone er et verdighetstegn, som kan brukes på hodet, eller en grafisk utformet figur med eller uten symbolisering av noen bestemt sosial verdighet.  I Norge har rangkroner også vært brukt av personer som ikke er adelige. Særlig fra 1700-tallet finner vi en del eksempler på monogrammer på drikkeglass, metallgjenstander og i segl der embetsmenn, byborgere som handelsfolk og håndverkere, dessuten noen bondelensmenn og andre bønder har rangkroner over monogrammene sine. På Grunnloven av 17. mai 1814 er det personlige segl som viser eierens monogram under rangkrone for bl.a. bonde Christopher Borgersen Hoen, bonde Syvert Amundsen Eeg, skipper og underoffiser Peder Johnsen og kvartermester Petter Johnsen Ertzgaard.

Kongekronen i våpenskjoldet til Sankt Hallvard Orden symboliserer derfor vår ordens religiøse status, gjennom ærbødighet og guddommelighet og her igjennom Sankt Hallvard. Kronen vises med et kristent kors som henspiller på ordenens skytshelgen; Sankt Hallvard har makt og direkte beskyttelse fra Gud og skal garanterer Ordenen kraft og beskyttelse

Malteser korset, i den velkjente utformingen vi nå vet, gjorde sitt inntog på midten av 1500-tallet av Riddere på Malta.

De fire armer av korset representerer de fire kardinaldyder nemlig:

 • Visdom
 • Rettferdighet
 • Styrke
 • Selvbeherskelse

De åtte punktene symboliserer de åtte forpliktelser eller forventninger til ordenens riddere:

 • leve i sannhet
 • ha tro
 • omvende fra sine synder
 • ydmykhet
 • stå for rettferdighet
 • være barmhjertig
 • være oppriktig og helhjertet
 • tåle forfølgelse

De åtte punktene i korset representerer de åtte Saligprisningene:

 • Salige er de fattige i ånden, for deres er himlenes rike.
 • Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
 • Salige er de som sørger, for de skal arve jorden.
 • Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
 • Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.
 • Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
 • Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
 • Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for deres er himlenes rike.

Ordenens Heraldikker H.E Espen Sæther Alm

English Version

cropped-StH-Ny.jpg

The Coat of Arms of the Order of St. Hallvard consists of two lions around the coat of arms marked with four quadrants. Each and one of the black and white representing light and darkness in the world. The shield also includes one Maltese cross which is decorated with a wreath of Laurel. In the mid of the Laurel wreath is St. Hallvard. On top of the coat of arms is a king crown.

The Lions are used as a symbol, decoration and characteristics and it is described several places in the Bible and is seen in visual arts, among other deity. In the Bible is mentioned several times that the lions as a symbol of strength. The lions symbol stands for Jesus and the great powers.

The Crown is often used as symbols of religious status or reverence, by divinity. In Nordic heraldry distinguishes between three different crowns under princely rank -count crown, friherre crown and a crown of noble without title. A rank crown is an insignia, which can be used on the head, or a graphic designed shape with or without symbolization of some specific social dignity. In Norway rank crowns, also been used by people who are not noble. Especially from the 1700s, we find a number of examples of monograms on drinking glass, metal objects and seal where officials, city dwellers as traders and craftsmen etc. On the Constitution of 17 May 1814 is the personal seal showing the owner’s monogram under rang crown from among farmer Christopher Borgersen Hoen, farmer Syvert Amundsen Eeg, skipper and Petty Officer Peder Johnsen and quartermaster Petter Johnsen Ertzgaard.

The Crown in the Coat of Arms of the Order of St. Hallvard symbolizes the Orders religious status, through reverence and divinity through St. Hallvard. The crown appears with a Christian cross that alludes to the order’s patron saint; St. Hallvard who have the power and direct protection of God.

The Maltese Cross, in the famous formulation we now know, made its appearance in the mid-1500s by the Knights of Malta.

The four arms of the cross represent the four cardinal virtues namely:

 • Prudence
 • Justice
 • Fortitude
 • Temperance

The eight points symbolize the eight commitments or expectations of the Order knights and Dames:

 • Live in truth
 • Have faith
 • Repent of their sins
 • Humility
 • Stand for justice
 • Be merciful
 • Be sincere and wholehearted
 • Withstand persecution

The eight points of the cross represents the eight Beatitudes:

 • Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
 • Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
 • Blessed are those who mourn, for they shall inherit the earth.
 • Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
 • Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
 • Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
 • Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God.
 • Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven.

The Heraldikker of the Order H.E. Espen Sæther Alm

Share This: