(English version follows)

Som riddere /Dame av Sankt Hallvards Orden er vi forpliktet av vårt motto:      

Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Der barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud

Sankt Hallvards Ordenens Visjon:

 • Å bli kjent som en kristen økumeniske organisasjon
 • Å være kjent i vårt lokal samfunn og innad i vår kristne kirke for å fremme gjensidig forståelse, respekt og rettferdighet mellom mennesker og dannelsen av menneskelig og åndelig lederskap.
 • Utøve veldedighet ved å gi hjelp og bistand til mennesker som er sårbare, undertrykt eller fortrengt.
 • Verne om menneskers verdighet fra unnfangelse til naturlig død og uavhengig av funksjonsevne.
 • Føre en kristen livsstil gjennom nestekjærlighet og lojalitet til ordenens motto

Sankt Hallvards Ordenens Misjon:

 • Jobbe for ordenens prosjekter med engasjement for å sikre ordenens motto               
 • Oppmuntre og opptre ydmykt for Ordenens arbeid og dens motto og ikke søke personlige ambisjoner i Ordenen.

Sankt Hallvards Ordenens kodeks:

 • Dedikert til kristent økumenisk samarbeid                                                                       
 • Være klar over behov og nød blant våre medmennesker.
 • Være snill og vennlig med et åpent sinn
 • Personlig utvikling med fokus på etiske og moralske verdier for å forbedre våre egne holdninger i henhold til ordenens motto
 • Opptre respektfullt overfor alle andre.
 • Bidra til å hjelpe, lindre og trøste dem som er i nød.
 • Jobbe frivillig for ordenen i veldedige og administrative oppgaver.
 • Være lojal, trofast og respektfull til ordens motto.

English version:

As a Knight / Dame of the Order of St. Hallvard
we are committed to our Motto:                                                                                 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Where charity and love are, there is God.

The Vision of the Order of St. Hallvard:
 • To be known as a Christian ecumenical organization
 • Being known in our local communities and within our churches to promote mutual understanding, respect and fairness between people and the formation of human and spiritual leadership.
 • Exercise charity providing help and assistance to people who are vulnerable, oppressed or displaced.
 • Protecting human dignity from conception to natural death and regardless of disabilities.
 • Lead a Christian lifestyle through charity and loyalty to the order’s motto

The Mission of the Order of St. Hallvard:

 • Working for the Order projects with commitment to ensure the order’s motto     
 • Encourage and act humbly to the Order’s work and its motto and not seek personal ambitions in the Order.

Order’s Codex for our Knights- / Dames:

 • Dedication for the work of Christian ecumenical cooperation                                          
 • Be aware of the needs and distress among our fellowmen.
 • Be kind and friendly with an open mind
 • Personal development with a focus on ethical and moral values to improve our attitudes according to the order’s motto
 • Behave respectfully toward all others.

Share This: