(Information in English follows)

st-hallvard-painting

Ikon av St. Hallvard laget av Fr. Dobromir Dimitrov – bildet benyttes iht. avtale med kunstneren.

Sankt Hallvards Orden er en Norsk privat økumenisk veldedig orden etablert i 01.01.2014. Ordren er registrert i Brønnøysund registrert (915 457 622) som selvstendig orden (veldedig organisasjon som forening, samtlige private ordner i Norge er registert som forening/lag i Brønnøysund registeret) uten forbindelser til andre ordener eller organisasjoner.

En fortjenstorden eller ridderorden er en særlig anerkjent utmerkelse som tildeles en person, noen ganger også en organisasjon eller institusjon. Orden er opprinnelig en betegnelse for et religiøst eller verdslig fellesskap av mennesker som lever etter de samme regler og arbeider for et felles formål. Disse kunne ha visse felles ytre tegn for sin tilhørighet, som klesdrakt eller bestemte (etter hvert heraldiske) merker. Ordener har utviklet seg fra å være broderskap til å bli langt løsere fellesskap basert på tildeling av ordenstegn.

Den som mottar en orden får normalt et ordenstegn til å bære på klærne, f.eks. et lite kors, en medalje, et bånd eller lignende. Ordet orden benyttes derav også for merket, det ytre verdighetstegnet, som gis ved opptak i en orden. I dag er dette blitt den rådende betydning av ordet.

Ordener med offisiell status i en stat, utdeles av et lands myndigheter. Ordenstildelingen kan være forbundet med formell rang i en stat. Noen ridderordener innebærer adelskap. Ordener med lignende tegn kan også bli utdelt av private organisasjoner eller personer. En taler da om private ordener som Sankt Hallvards Orden er.

Sankt Hallvards Ordens grunnlegger er H.E Glenn Agung Hole sammen med Ordens Høye Råd. Det Høye Råd består av Ordens Høyeste Prelat – Prelat – H.E Per Erik K. Brodal, Kapellan i Bragernes kirke, Ordenens Segl bevarer – H.E Ole Christian Vatland, og Ordenens Stor Sekretær – H.E Anastasia Solomonova Hole.

Sankt Hallvards Orden ledes av Ordenens direktør og Høyeste Styrer, og Det Høye Råd er hans nærmeste medarbeidere. Det er et prinsipp i Sankt Hallvards Ordenen at Ordenens Stormester er primus inter pares (først blant likemenn).

Det er Sankt Hallvard-Ordenens biskoppelige visitator Hans eksellense Mar Johannes Ephrem (Trond H. F. Kverno), titulær biskop av Selje for Den Hellige Oppstandelses Stift, Norge, under Holy Synod of the Americas som har installert Glenn Agung Hole som Ordenens Stormester.

Alt arbeid som gjøres for ordenen skjer på frivillig basis og er ikke betalt arbeid.

Matteus 5.13-16

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Hvilke verdier er viktigst i dagens og morgendagens samfunn?

I hvilken grad er samfunnet et verdifellesskap og i hvilken grad det må være et fellesskap av verdier? Hvilke verdier vil prege det norske samfunnet, og disse er spesielt norsk? Dette er spørsmål som ofte er opp i den offentlige debatten, særlig med hensyn til det flerkulturelle samfunnet. Skal samfunnet være en verdi konsensus samfunn, eller kan det være et verdifellesskap med uenighet? En trenger et minimum av grunnleggende verdier i samfunnet som alle støtter – og hva er disse?

Vi har alle et sett av verdier som guider oss når vi skal orientere oss i livet. Når vi møter andre mennesker, eller gå til andre kulturer, oppdager vi at folk har noen verdier til felles, men som også legger vekt på eller forstå noen verdier forskjellig. I hvilken grad er samfunnet et verdifellesskap og i hvilken grad må det være et verdifellesskap? Hvilke verdier skal prege det norske samfunnet, og er disse spesielt norske? Dette er spørsmål som ofte er oppe i samfunnsdebatten, spesielt med tanke på det flerkulturelle samfunnet. Skal samfunnet være et verdi-enighetsfellesskap, eller kan det være et verdi-uenighetsfellesskap? Vi trenger alle et minimum av grunnverdier i samfunnet som alle støtter opp om.

I Sankt Hallvards Orden er vi alle bundet av ordenens motto, som er rettesnor i vårt arbeid.

Ubi caritas et amor, Deus Ibi est = Hvor nestekjærlighet og kjærlighet er, det er Gud.

Sankt Hallvards Orden er bygget på et fundament av nestekjærlighet og har som formål å verne om menneskeverdet fra unnfangelse til naturlig død og uavhengig av funksjonsevne.

Medlemmene som opptas i Sankt Hallvards Orden forplikter seg på – gjennom ord og handling – å verne om menneskelivet, og særskilt beskytte svake, undertrykte og forfulgte mennesker, slik Sankt Hallvard gjorde det.

Sankt Hallvards Ordener oppkalt etter helgenen Sankt Hallvard fra Lier i Buskerud, rett utenfor Drammen. St. Hallvard er en norsk helgen. Hallvardslegenden er bevart både i latinske liturgiske skrifter og i bruddstykker av en islandsk-norsk saga. Hallvard var ifølge deler av overleveringen sønn av storbonden Vebjørn på Huseby i Lier, og Torny, søster eller søsterdatter til Åsta, Olav den helliges mor. Om hans martyrium fortelles at han søkte å beskytte en fruktsommelig kvinne mot overfall, men ble drept ved et pileskudd da han tok henne med i sin båt på Drammensfjorden. Hans lik ble senket i sjøen med en stein om halsen, men ble funnet flytende kort tid etter med steinen om halsen. Han ble først gravlagt i Lier, men da bispekirken i Oslo (Sankt Hallvardskatedralen) ble vigslet, trolig i 1120-årene, fikk Hallvards-relikviene plass på høyalteret der.

Sankt Hallvard var først og fremst lokalhelgen i Viken og på Opplandene, og her ble hans festdag, 15. mai, feiret som obligatorisk helligdag. Fra dette området stammer de fleste kirkededikasjoner, kunstneriske fremstillinger og andre minner om Hallvardsdyrkingen.

Sankt Hallvard var i katolsk tid en kjent helgen både i resten av den norske kirkeprovinsen, i Sverige og andre steder i Nord-Europa. Som Oslo bys vernehelgen er han avbildet med møllesteinen og pilene i Oslo bys segl og bymerke.

Sankt Hallvards Ordenen skal også arbeide for et inkluderende samfunn og en verdibasert utvikling. Målet er å samle menn og kvinner til å jobbe i tjeneste for det gode, familien, samfunn og egen sin egen utvikling.

Ordenen vil også jobbe for å få etablert et veldedighetsfond for de nødlidende og trengende. Det skal være et finansielt fond hvor grunnkapitalen skal være låst, og kun utbytte av fondet kan deles ut som veldedige gaver til de nødlidende og trengende.

Kammerkor: Ola Gjeilo, Ubi Caritas – er lagt på websiden i henhold til avtale med Mr. Ola Gjeilo

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Where charity and love are, God is there.
Christ’s love has gathered us into one.
Let us rejoice and be pleased in Him.
Let us fear, and let us love the living God.
And may we love each other with a sincere heart.

ENGLISH VERSION:

st-hallvard-painting

Icon of St. Hallvard made by Fr. Dobromir Dimitrov. His Icon is used with agreement with Fr. Dobromir Dimitrov

The Order of St. Hallvard is an Norwegian private ecumenical interdenominational and charitable Order established in 01.01.2014. The order is registered in the Public Register in Norway (915 457 622) as independent order without connections to other orders. 

An order is a specially recognized distinction awarded to a person, sometimes also an organization or institution. The word is originally a term for a religious or secular community of people who live according to the same rules and work for a common purpose. These could have certain common external signs for their belonging, such as costumes or specific (eventually heraldic) marks. Orders have evolved from being fraternity to becoming a much looser community based on the allocation of punctuation.

Those who receive an order usually get a badge to wear on their clothes, for example. A small cross, a medal, a ribbon or the like. The word order is therefore also used for the mark, the external dignity, which is given by recording in an order. Today this has become the prevailing meaning of the word.

Orders with official status in a state, distributed by a country’s authorities. Order assignment may be associated with formal rank in a state. Some knight orders involve nobility. Orders with similar characters may also be distributed by private organizations or individuals. One then talks about private orders like Saint Hallvard’s Order.

The founder of the Order of St. Hallvard is H.E Glenn Agung Hole and he has laid the foundation of the order together with the Sovereign Council. The Sovereign Council consist of the three additional functions: The Order’s Grand Prelate – H.E Per Erik K. Brodal, Vicar in Bragernes Church, The Order’s Grand Seal Preserves – H.E Ole Christian Vatland, he Order’s Grand Secretary – H.E Anastasia Solomonova Hole

It is the episcopal visitator of the Order of Saint Hallvard, His Excellency, Mar John Ephrem (Trond H. F. Kverno), Titular Bishop of Selje for the Holy Resurrection, Norway, under the Holy Synod of the Americas who has installed H.E. Glenn Agung Hole as the Grand Master of the Order.

The Order of St. Hallvard is led by our director H.E Glenn Agung Hole and the member of the Sovereign Council is his closest associates. The principles of the Order is that the Grand Master is primus inter pares (first among equals).

All work done for the Order is voluntary and is not paid work.

Matthew 5.13 to 16

You are salt of the earth! But if salt loses its taste, how shall it be done to salt again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light! A city set on a hill cannot be hid. Neither do men light a lamp and put it under a bowl. No, but puts it on a stand, and it gives light to all in the house. So shall your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven!

To what extent is the community a community of values and the extent to which there must be a community of values? What values will characterize Norwegian society, and these are particularly Norwegian? These are questions that are often up in the public debate, particularly with regard to the multicultural society. Should society be a value-consensus community, or it may be a value-community of disagreement? You need a minimum of basic values in society that everyone supports – and what are these?

We all have a set of values that guides us when we should orient ourselves in life. When we meet other people, or going to other cultures, we discover that people have some values in common, but that also emphasizes or understand some values differ.

In the Order of St. Hallvard we are all bound by the motto that are the guideline in our work.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Where charity and love are, there is God.

The Order of St. Hallvard is named after the Saint Hallvard from Lier in Buskerud, Norway, just outside Drammen. St. Hallvard is an Norwegian Saint. The Hallvard legend is preserved in both Latin liturgical writings and in fragments of an Icelandic-Norwegian saga. Hallvard was claimed parts of the handover son of the farmer Vebjørn at Huseby in Lier, Norway and Torny, sister or niece to Asta, St. Olaf’s mother. About his martyrdom is said that he sought to protect a pregnant woman against the assault, but was killed by a pileskudd when he took her in his boat on Drammensfjorden. His body was buried at sea with a stone around his neck, but was found floating shortly after with stone around his neck. He was first buried in Lier, but then episcopal church in Oslo (St. Hallvard’s Cathedral) was inaugurated, probably in 1120 years got Hallvards-relics space on the high altar there.

St. Hallvard was primarily local saint in Viken and the Uplands, and here was his feast day, May 15, celebrated as mandatory holiday. From this site derives most kirkededikasjoner, artistic representations and other memorabilia about Hallvard cultivation.

St. Hallvard was in Catholic times a famous saint in both the rest of the Norwegian church province, in Sweden and elsewhere in northern Europe. As Oslo City patron saint he is pictured with the mill stone and arrows in Oslo City seal.

The Order of St. Hallvard will also work for an inclusive society and a value-based development Guild. The goal is to gather men and women to work in the service of good, family, society and own their own development.

The Order of St. Hallvard will also work to establish a Charity Fund for the destitute and needy. There shall be a Financial Fund where the basic capital shall be locked and only the proceeds of the Fund may be allocated to charitable gifts to the needy and needy.

Chamber: Ola Gjeilo, Ubi Caritas – are placed on the website in accordance with the agreement with Mr. Ola Gjeilo

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Where charity and love are, God is there.
Christ’s love has gathered us into one.
Let us rejoice and be pleased in Him.
Let us fear, and let us love the living God.
And may we love each other with a sincere heart.

Share This: