Ordenens hovedmål:

(Information in English follows)

Ordenen er definert som en kristen veldedig økumenisk organisasjon.

Hovedmålene er veldedighet og økumenisk samarbeid.

Fremme gjensidig forståelse, respekt og rettferdighet mellom mennesker og dannelse av menneskelig og åndelig lederskap.

Utøve nestekjærlighet ved å gi hjelp og bistand til mennesker som er utsatte, undertrykte eller på flukt.

Verne om menneskeverdet fra unnfangelse til naturlig død og uavhengig av funksjonsevne.

Hjelpe og gi økonomisk støtte til organisasjoner som arbeider etter prinsippene nevnt ovenfor, deriblant Karisenteret (for mennesker med psykisk utviklingshemming) i Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt.

Ordenens motto er;

Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Der barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud

 

ENGLISH VERSION:

The Order of St. Hallvards main goal is:

The Order is defined as a Christian charitable ecumenical organization.

The main aims are charitable and ecumenical cooperation.

Promote mutual understanding, respect and fairness between people and the formation of human and spiritual leadership.

Exercise charity by providing help and assistance to people who are vulnerable, oppressed or displaced.

Cherish human dignity from conception to natural death and regardless of disabilities.

Assist and provide financial support to organizations working according to the principles mentioned above, including Kari Centre (for people with mental retardation) in the Coptic Orthodox Church in Egypt.

The Order’s motto is;

Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Where charity and love are, there is God.

Share This: